अभ्यास साहित्य

टिमोथी जे. ओ-लिएरी आणि लिंडा आय. ओ लिरी यांचे इंट्रोडक्शन टू इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी नावाचे एक अत्यंत स्पष्टीकरणात्मक पुस्तक मिळेल.

मराठी पुस्तक

इंग्लिश पुस्तक

हिंदी पुस्तक