फीची रचना

मार्च 2022 बॅच पासून फी लागू

MS-CIT फी ALC वरील MS-CIT, MS-CIT ऑनलाइन आणि MS-CIT सॅटेलाइट केंद्रावरील सर्व मोडसाठी लागू आहे

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) विभागासाठी:

मोड एकूण शुल्क (रुपये) पहिला हप्ता
(रुपये)
दुसरा हप्ता
(रुपये)
एकच हप्ता 5000/- 5000/- लागू नहीं
दोन हप्ते 5200/- 2600/- 2600/-

एमएस-सीआयटी होम व एमएस-सीआयटी ऑनलाईन प्रवेशासाठी फक्त एकच हप्ते फी मोड लागू आहे


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) विभाग वगळता (उर्वरित महाराष्ट्रासाठी):

मोड एकूण शुल्क (रुपये) पहिला हप्ता
(रुपये)
दुसरा हप्ता
(रुपये)
एकच हप्ता 4500/- 4500/- लागू नहीं
दोन हप्ते 4700/- 2350/- 2350/-

एकूण शुल्क म्हणजे कोर्स फी, परीक्षा शुल्क आणि प्रमाणपत्र फी समाविष्ट आहे

* एमकेसीएलला कोणत्याही पूर्वसूचनाशिवाय वर्षाच्या अभ्यासक्रमांच्या फीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे आणि अशा कोणत्याही फेरबदलासाठी एमकेसीएल कोणालाही उत्तरदायी ठरणार नाही.

जानेवारी 2022 बॅच पर्यंत शुल्क लागू

ALC मोडमध्ये एमएस-सीआयटी फी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) विभागासाठी:

मोड एकूण शुल्क (रुपये) पहिला हप्ता
(रुपये)
दुसरा हप्ता
(रुपये)
एकच हप्ता 4500/- 4500/- लागू नहीं
दोन हप्ते 4700/- 2350/- 2350/-

एमएस-सीआयटी होम व एमएस-सीआयटी ऑनलाईन प्रवेशासाठी फक्त एकच हप्ते फी मोड लागू आहे


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) विभाग वगळता (उर्वरित महाराष्ट्रासाठी):

मोड एकूण शुल्क (रुपये) पहिला हप्ता
(रुपये)
दुसरा हप्ता
(रुपये)
एकच हप्ता 4000/- 4000/- लागू नहीं
दोन हप्ते 4200/- 2100/- 2100/-

एकूण शुल्क म्हणजे कोर्स फी, परीक्षा शुल्क आणि प्रमाणपत्र फी समाविष्ट आहे

* एमकेसीएलला कोणत्याही पूर्वसूचनाशिवाय वर्षाच्या अभ्यासक्रमांच्या फीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे आणि अशा कोणत्याही फेरबदलासाठी एमकेसीएल कोणालाही उत्तरदायी ठरणार नाही.